Privacyverklaring

Algemeen
Van Hemmen & Partners geeft u deskundige en ervaren ondersteuning bij uw organisatievraag. Wij doen dat door middel van (team)coaching, werkconferenties, advies, intercollegiale consultatie en coaching en training. De daaronder vallende onderdelen die op onze website onder de verschillende tabs worden gespecificeerd zijn onderdelen van onze diensten/ons aanbod en worden hierna niet meer apart genoemd. Van Hemmen & Partners is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij alle vraagstukken, die via een contract of offerte zijn vastgelegd.

Privacy-statement Van Hemmen & Partners
Van Hemmen & Partners gaat altijd zorgvuldig om met uw gegevens.

Contactgegevens
Van Hemmen & Partners
Redgerstraat 22
9791 BH Ten Boer
www.vanhemmenenpartners.nl
T. 050-3024977

Functionaris gegevensbescherming
Beate van Hemmen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Hemmen & Partners. Zij is te bereiken via beate@vanhemmenenpartners.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Hemmen & Partners verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of, omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteit via onze website (invulformulier info@vanhemmenenpartners.nl)
 • Overige gegevens, die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app (b.v. uw visitekaartje)
 • Internetbrowser en apparaat type via Google Analytics
 • Bankrekeningnummer in verband met het ontvangen en versturen van facturen
 • Offertes/contracten waarin uw vraagstuk wordt beschreven en een desbetreffend passend voorstel voor wordt gedaan

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens van u verwerken
Van Hemmen & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingsverkeer
 • U te kunnen bellen en/of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over onze diensten en producten en/of wijzigingen
 • Van Hemmen & Partners analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod en diensten af te stemmen op uw voorkeuren 
 • We verwerken ook persoonsgegevens waar wij toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Bij een herhaald contact goed voorbereid te zijn, omtrent de diensten, die wij al hebben verleend of gaan verlenen

Ondersteunende systemen of programma’s
Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Van Hemmen & Partners bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren, waarvoor die gegevens werden verzameld. Als u wilt, dat wij uw gegevens uit onze systemen halen, stuur dan een mail naar info@vanhemmenenpartners.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Hemmen & Partners verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Hemmen & Partners gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen gebruik maken van uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander aangewezen persoon binnen uw organisatie te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@vanhemmenenpartners.nl.  

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Hemmen & Partners zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Klachten 
Van Hemmen & Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons . 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Van Hemmen & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Onze websites hebben een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
 
Tot slot 
Wij doen er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u desondanks het idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via beate@vanhemmenenpartners.nl.  
 
Onze privacy beveiliging lijkt misschien uitgebreid, maar uw privacy heeft bij ons hoge prioriteit.

Anthonie van Hemmen en Beate van Hemmen-Honskamp
Van Hemmen & Partners